Omladinski savet Armana (Cincara)

Omladinski Savet Cincara je osnovan sa ciljem očuvanja cincarskog jezika i upoznavanja njegovih članova, kao i šire javnosti sa cincarskom kulturom i tradi cijom. Naša organizacija sarađuje sa nevladinim organizacijama u Republici Srbiji i inostranstvu i organizuje studijska putovanja i okupljanja cincarskih organizacija iz više zemalja sa područja balkanskog poluostrva. Društvo „Lunjina“ je član YEN (Youth of Europian Nationalites) i aktivno učestvuje u radu. Savet je osnovan na inicijativu Marina Bodrožića i predstavljao je Cincare širom Evrope u saradnji sa cincarskom omladinom iz okolnih država

2016.godine smo bili organizatori međunarodnog seminara „Opening Doors“ koji je okupio 40 predstavnika omladinskih manjinskih udruženja iz cele Evrope u Beogradu, Glavna tema seminara je omladinski aktivizam i razvoj omladinskih i manjinskih prava u višenacionalnim sredinama na širem području Evrope, a cilj seminara je sticanje znanja i veština koje će učesnicima seminara omogućiti da utiču na unapređenje ljudskih i manjinskih prava etničkih zajednica kojima pripadaju, kao i da doprinesu prosperitetu i razvoju lokalnih sredina u kojima žive.

Mladi su takođe osmislili novi umetnićki oblik „Cincarsko integrativno slikarstvo“i postavili izložbu u okviru Dana cincarske kulture.

Cincarsko integrativno slikarstvo

Naši preci, bi da mogu, rekli da je dobro što poštujemo njih i stare vrednosti ali i da je vreme da stvorimo naše savremene, a cincarske vrednosti, pa da oni budu ponosni na nas.

Zašto je ovo cincarsko integrativno slikarstvo?

Cincari su narod bez države, koji se u više navrata raseljavao prvo po Balkanu, pa po Evropi, a u novije vreme širom sveta.

U svim državama u kojima žive su lojalni građani, graditelji i branitelji.

Istinska integrisanost u društvu u kojem žive ne znači da zaboravljaju svoje tradicije ali stvaraju i nove vrednosti.

Tehnika izrade dela je kombinacija crtanja rukom i kompjuterskog bojenja.

Rad se sastoji od dve velike slike različitog sadržaja.

Sadržaj prve slike prelazi u sasvim novi prikaz bez narušavanja oblika.

Kontura, spoljna linija se ne menja promenom sadržaja i simbolizuje državu u kojoj žive.

Nikada ne narušavamo spoljne granice zemlje domaćina.

Živeći u istoj zemlji (što simbolizuje isti spoljni oblik obe slike) mi zadržavamo i svoju kulturu i integrišemo se u novi zavičaj.

To je cincarsko integrativno slikarstvo.

It is Cincar integrative painting.

Our ancestors may say that it is good that we respect them and the old values, but that it is time to create our contemporary and aromanian values ​​so that they can be proud of us.

Why is this aromanian integrative painting?

Aromanians are a nationless nation that has repeatedly moved first across the Balkans, across Europe, and more recently around the world.

They are loyal citizens, builders and defenderss in all the countries where they live.

True integration in the society in which they live does not mean they forget their traditions, but they also create new values.

The technique is a combination of hand drawing and computer coloring.

The work consists of two large images of different content.

The content of the first image goes into a completely new view without changing the shape.

The contour, the outer line does not change with the change of content and symbolizes the state in which they live.

We never brake the outer borders of the host country.

Living in the same country (which symbolizes the same outward appearance of both images) we keep our culture and integrate into a new homeland.

It’s aromanian integrative painting.

Aushljii anoshci s-poatã va–s–dzãcã cã bunã fatsim tsi li tinjisim vecljile valori shi cã vine kirolu s–adrãm nale contemporane armãneashci valori shi nãshi s-alavdã cu noi.

Ti tsi easte aistã pictura integrativã armãneascã?

Armãnjlji sãntu popul fãrã patridã, shi cama ori s-purta prota pitu Balkanu,depoa pitu Europã, shi tu sone tu dunjao tutã.

Tu tute vãsiliur iu bãneadzã sãntu popul lioal,oaminj tsi adarã shi oaminj tsi u- aveaglje vãsilia.

Iutsido iu bãnedzã  armãlji nu-li agrsheascu arãdãtsinjle shi traditsia aloru shi teatse adarã nale valori.

Tehnika ti adrare cadzrlji easte combinatsie di disenjare cu mãnã shi nvupsire cu adjutoru di computer.

Lucurlu  easte di doi cadzãr cu diferentu sumar

Sumarlu di protlu cadur treatse tu nãu afish fãrã s- aspargã forma

Kontura,linia di naforã nu s-alcseashce cu alcsire a sumarlui shi lu spune semnul a vãsilia iu bãneadzã

Pute nu lu surpãm gardul a li vãsilia iu bãnãm shi lucrãm…

Cum bãnãm tu idia vãsilie (symbol u easte idia pi daole pãrtsã di dolji cadzãr di naforã) noi u tsãnem anoãastra culturã shi intrãm tu integratsie tu nao

patridã.

Aistã easte pictura integrativã armãneascã